Šk. vzdělávací program

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu:

„Jen si děti všimněte, co je krásy na světě“.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u ředitelky školy a v obou třídách.

Jsme mateřská škola rodinného typu, což umožňuje malý kolektiv zaměstnanců i počet dětí. Všichni se navzájem známe a funguje u nás rodinné vstřícné sociální klima, kdy ke každému dítěti i k jeho rodině přistupujeme individuálně.

Směřujeme k tomu, aby dítě odcházející od nás do základní školy bylo zdravě sebevědomé, co nejvíce samostatné, komunikativní, empatické k mladším a slabším, ohleduplné (respektování společně tvořených pravidel soužití, společenské návyky) a spokojené.

Z hlediska metodologie preferujeme metody prožitkového učení, z organizačních forem upřednostňujeme formy individuální a skupinové před frontálními.

Vzdělávací nabídku doplňujeme různými kulturními a vzdělávacími akcemi, které se konají v MŠ i mimo MŠ. Akce si můžete prohlédnout v našem Kalendáři akcí.

Pro předškoláky a jejich rodiče nabízíme Edukativně stimulační skupinky.

Hlavní směr naší MŠ spatřujeme v těchto bodech:

 • MŠ je místo, ve kterém se děti i dospělí cítí spokojeně a bezpečně.
 • Ve vztazích mezi dětmi i dospělým panuje vzájemná důvěra, ohleduplnost, pomoc a zdvořilost.
 • Jsou respektovány potřeby dětí i dospělých.
 • Děti mají osobní svobodu, která je však dobře vyvážená společně tvořenými pravidly soužití.
 • Důraz je kladen na kooperaci, není podporována nezdravá soutěživost dětí.
 • Pedagogický styl je podporující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Ke každému dítěti přistupujeme vstřícně a respektujeme jeho individualitu.
 • Spolupráce rodičů funguje na základě partnerství. Ve vztahu mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost.
 • Pedagogové respektují konkrétní potřeby jednotlivých dětí a jejich rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět.
 • Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých akcí (tradiční podzimní „Světélkování“ s lampiónovým průvodem, Rozsvícení stromu, Velikonoční hry, Besídka,  Brigády s o opékáním buřtů, Pasování na školáky, Závěrečný oheň).
 • Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informování o dítěti, pedagogové chrání soukromí rodiny a její důvěrné informace.
Spolupráce naší MŠ:
 • se zřizovatelem MŠ Pšeník (městská část Brno-střed)
 • se ZŠ Horní (Mikulášská nadílka od žáků 9. tříd, návštěva a prohlídka ZŠ s budoucími školáky)
 • se ZUŠ Vídeňská – vyhledávání talentovaných dětí a doporučení ZUŠ rodičům, výchovné koncerty pořádané v ZUŠ
 • s Knihovnou Jiřího Mahena (vzdělávací programy)
 • s Domovem pokojného stáří na Kamenné ulici
 • s Hasičským záchranným sborem